خوش نوش در دانشگاه تجهیزات و علوم پزشکی تبریز به عنوان اسپانسر و حامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

این شرکت در راستای تحقق ارمانهای سلامت و بویژه دستاورد های فنی وتحقیقاتی همواره به این اصل پایبند بوده و خود را جزء بدنه ای کوچک ولی همواره در خدمت بهداشت غذا و دارو دانسته وبه پشتوانه توان بهترین ومتخصص ترین نیروهای خود همیشه سلامت غذایی را در محصولاتش را بکار گرفته تا دین خود را به جامعه ادا نماید
در این راستا امسال هم مفتخر است تا در نمایشگاه پزشکی تبریز بعنوان اسپانسر ویژه دانشگاه علوم پزشکی تبریز خدمت نماید .

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
فهرست